Øget intelligens—højere IQ hos universitetsstuderende

E5-Increased-Intell-Univers

Universitetsstuderende der praktiserede Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, viste en signifikant forøgelse af deres intelligenskvotient (IQ). De studerende var over 18 år og en øgning af deres IQ var teoretisk set ikke mulig. I kontrolgruppen sås ingen ændring i IQ. Forskellen mellem TM-gruppen og  kontrolgruppen var yderst signifikant (p <.0001) (hvad er en p-værdi?)Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Større kreativitet hos studerende

E6-Holistic-Improv-Intellectual-PerfI Taiwan blev 362 studerende tilfældigt inddelt i 4 grupper, en TM-gruppe og 3 kontrolgrupper. De 3 kontrolgrupper bestod af: 1) en gruppe der hvilede, 2) en gruppe der brugte en kontemplativ form for meditation og 3) en gruppe der ikke fik nogen særlig opmærksomhed. Efter 6 til 12 måneder udviste TM-gruppen en signifikant fremgang på 5 forskellige mål for intellektuelle evner, inklusive et mål for “generel hjerneaktivitet”, i forhold til de 3 kontrolgrupper. Fremgangen var så signifikant og så konsekvent at sandsynligheden for at det var et tilfælde var 1 ud af 1.2 milliarder (p=.0000000008). De TM-studerende udviste også et signifikant fald i stresssymptomer. Ref. Intelligence 29: 419–440, 2001

Bedre studieresultater

E48-Academic-AchievementGymnasieelever der lærte Transcendental Meditation og praktiserede teknikken to gange daglig som en del af deres skoledag, viste signifikant bedre resultater i matematikprøver (p<.001) og i sprog (engelsk) (p<.005) efter tre måneders meditationspraksis, sammenlignet med studerende i en kontrolgruppe. Ref.Education 131: 556–564, 2011

Bedre testresultater for skoleelever

E1-Academic-Skills-1Ældre elever der lærte Transcendental Meditation, viste indenfor et år en signifikant fremgang i nationale standardtests for grundliggende færdigheder (læsning p<.01, matematik <.001). Ref.Education 107: 49–54, 1986

Bedre studieresultater på universitet

E11-Impr-College-GradesUniversitetsstuderende der lærte Transcendental Meditation, fik signifikant bedre gennemsnitlige testresultater (karaktergennemsnit) i tre på hinanden følgende akademiske testperioder sammenlignet med kontrolgruppen (p=.0003).Ref.Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 396–399, 1977

Forholdet mellem hvor længe man har praktiseret TM, studieresultater og IQ

Hvor længe man har praktiseret Transcendental Meditation viste sig at være signifikant korreleret med studieresultater og med IQ (r=.52, p<.001) og IQ (r=.59, p<.01) blandt gymnasie-elever, hvor Transcendental Meditation indgik som en del af pensum.Ref.Abstracts of Papers of the Annual Meeting of the Mid-western Educational Research Association, 1988, p.6, Chicago

Højere intelligens hos studerende på Taiwan

E6-Holistic-Improv-Intellectual-Perf

På Taiwan deltog 162 gymnasie-elever i en undersøgelse, hvor de efter tilfældighedsprincippet blev fordelt i 4 grupper: en TM gruppe og 3 kontrolgrupper. De 3 kontrolgrupper var: 1. en hvilegruppe 2. en gruppe, der praktiserede en kontemplations-meditation og 3. en gruppe, der ikke modtog nogen speciel opmærksomhed. Efter 6 – 12 måneder viste TM-gruppen en signifikant fremgang på 5 forskellige mål for intellektuel kapacitet, herunder 2 intelligenstests: “praktisk intelligens” p=.00009 og “fluid intelligence” p=.001. TM-gruppen viste også en signifikant fald i stress- symptomer i forhold til kontrolgruppen.Ref.Intelligence 29: 419–440, 2001

Bedre studieresultater for kandidatstuderende

E12-Impr-PostGrad-AcadIngeniørstuderende der lærte Transcendental Meditation, viste bedre præstationer ved deres eksaminer efter seks måneder, i forhold til tilfældigt udvalgte kontrolstuderende fra det samme studie. Ref.British Journal of Educational Psychology 55: 164–166, 1985

Bedre undervisningsresultater i undervisningen

Øget integration

Studerende der lærte TM-Sidhi-Programmet, udviste større integration over en ni-måneders periode. Integration, defineret som hvor meget personens værdier samlede sig om en grundliggende livsfilosofi — blev målt som ét aspekt blandt flere andre i et ikke-tidsbegrænset interview, vurderet af uafhængige interviewere og designet til at belyse oplevelser, som personen satte pris på i livet. Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Færre adfærdsproblemer i skolen

E29-Impr-School-Behaviour-W

Teenagere med et forhøjet systolisk blodtryk, blev efter tilfældighedsprincippet fordelt til enten at lære Transcendental Meditation eller deltage i et sundhedsprogram. Efter fire måneder havde TM-gruppen, mindre fravær, færre brud på skolens regler og færre dage, hvor de var bortvist fra undervisningen på grund af dårlig opførsel.Ref.Health and Quality of Life Outcomes 1: 10, 2003

Mere energi hos elever

E15-Incr-Energy-LevelÆldre skoleelever der lærte Transcendental Meditation, udviste et højere energiniveau efter 14 uger i forhold til en kontrolgruppe. Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Øget selv-aktualisering blandt universitetsstuderende

E24-Increased-Self-Develop

Universitetsstuderende der anvendte Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, øgede deres score markant m.h.t. ego-udvikling, målt efter deres dimission, i modsætning til kontrolgruppen af studerende ved tre andre universiteter.Ref.Journal of Social Behavior and Personality 17: 93–121, 2005

Større påskønnelse af andre

E17-Grtr-Apprec-OthersUniversitetsstuderende der anvendte Transcendental Meditation, viste signifikant større påskønnelse af vigtige personer i deres liv (forældre, ægtefælle) end studerende i kontrolgruppen.Ref.Perceptual and Motor Skills 64: 1003–1012, 1987

Større moralsk modenhed

E25-Greater-Moral-MaturityUniversitetsstuderende der praktiserede Transcendental Meditation, udviste et signifikant højere niveau af moralsk modenhed, sammenlignet med en kontrolgruppe af studerende, der ikke udøvede teknikken. Personer i kontrolgruppen der snart skulle lære Transcendental Meditation, udviste samme grad af moralsk modenhed som studerende, der ikke havde planer om at lære teknikken, hvilket viser at forskellen skyldtes forandringer efter indlæring af teknikken. Ref.Dissertation Abstracts International 36(7): 4361A, 1976

Øget selvværd

E21-Incr-Self-Regard-Lrng-D-v1Skoleelever med indlæringsvanskeligheder der lærte Transcendental Meditation, udviste et øget selvværd i modsætning til en kontrolgruppe af elever der modtog gruppevejledning. Ref. Dissertation Abstracts International 38(6): 3351A, 1977

Øget selvværd hos de ældste skoleelever

E20-Increased-Self-EsteemSkoleelever der lærte Transcendental Meditation, udviste øget selvværd efter 14 uger, i modsætning til kontrolgruppen. Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Større selvstændighed

E47-IncrAutonomyTMSPStuderende der lærte TM-Sidhi-Programmet, opnåede over en ni-måneders periode større selvstændighed. Selvstændighed – defineret som rapporteret selvtilstrækkelighed, selvstændighed, frihed, uafhængighed og beherskelse af situationer – blev målt som én variabel blandt flere i et ikke-tidsbegrænset interview, der blev vurderet af uafhængige interviewere. Undersøgelsen var udformet så den fokuserede på erfaringer som personen satte pris på i livet. Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Øget selv-aktualisering og personlig udvikling

E27-Increased-PersonalDevl-v1I forhold til studerende fra et andet universitet øgede universitetsstuderende der lærte TM-teknikken, deres score signifikant på tre områder indenfor personlig udvikling og psykisk sundhed: kreativitet, autonomi og åndelig udvikling. Deltagerne i TM-Sidhi programmet opnåede signifikant højere score m.h.t. velvære og psykologisk integration, sammenlignet med kontrolgruppen.Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Øget tolerance hos gymnasieelever

E16-Incr-ToleranceGymnasieelever der lærte Transcendental Meditation, udviste øget tolerance efter 14 uger i modsætning til kontrolgruppen.Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Bedre hukommelse hos universitetsstuderende

E8-Improved-MemoryUniversitetsstuderende, der lærte Transcendental Meditation, udviste forbedret korttidshukommelse efter 40 dages udøvelse af teknikken, hvilket indikerer en bedre organisering af tankeprocessen, sammenlignet med en tilfældigt sammensat kontrolgruppe, der fik besked på at sidde med lukkede øjne to gange daglig (p<.001). Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Mindre reaktion på stress

E39-Decreased-Stress-ResponseUniversitetsstuderende, der lærte Transcendental Meditation, udviste mindre reaktion på stress efter 10 ugers praksis, i modsætning til øget reaktion på stress hos studerende, der blev udsat for “delayed-start condition”. Mindre reaktion på stress blev målt som hurtigere fysiologisk tilvænning til en stress-fremkaldende kraftig støj. Studerende, der lærte Transcendental Meditation, udviste også større hjerne-integration og mindre døsighed sammenlignet med kontrolgruppen. Ref. International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Mindre stress, angst og ADHD-symptomer

E40-Stress-ADHD-SymptomsSkoleelever med diagnosen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), som lærte Transcendental Meditation, viste tre måneder senere mindre stress, mindre angst og færre ADHD-symptomer iflg. deres læreres og deres egen vurdering. P-værdierne på planchen viser fremgang i tests for følgende mål: ængstelig/deprimeret, tilbagetrukket/deprimeret, følelsesmæssige problemer, angst problemer, opmærksomhedsproblemer, ADHD problemer og det samlede antal problemer. Søjlerne på planchen indikerer ændring på ”samlet antal problemer”.Ref.Current Issues in Education 10(2), 2008. [Online]

Bedre velbefindende hos studerende

E45-IncrWellBeingTMSPStuderende, der lærte TM-Sidhi-Programmet, oplevede et større velbefindende efter ni måneder. Velbefindende blev målt som et følelsesrelateret element i et spørgeskema vurderet af uafhængige interviewere. Ref.Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Hurtigere reaktionstid

E14-Improv-Reaction-TimeUniversitetsstuderende, der praktiserede Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, udviste en signifikant forbedring i deres reaktionstid (choice response time), sammenlignet med en kontrolgruppe af studerende.(p<.0001)Ref.Personality and Individual Differences 12: 1105–1116, 1991

Mindre døsighed hos studerende

E38-Decreased-SleepinessUniversitetsstuderende, der lærte Transcendental Meditation, berettede om signifikant mindre døsighed om dagen efter 10 ugers TM-udøvelse, sammenlignet med studerende, der som kontrolgruppe blev tilfældigt udpeget til at vente med at lære TM (p<.001). Studerende, der lærte Transcendental Meditation udviste også en mere integreret hjernefunktion og vænnede sig hurtigere til stressende stimuli end kontrolgruppen. Ref.International Journal of Psychophysiology 71: 170–176, 2009

Større værdsættelse af akademiske aktiviteter

E34-GreaterIntellOrientPersoner, der deltog i et kursus der varede en måned og indbefattede TM-teknikken, udviklede en bedre værdsættelse af reflekterende og akademiske aktiviteter sammenlignet med normen. Ref.Western Psychologist 4: 104–111, 1974

Bedre matematiske evner

E9-Faster-Solution-ArithmEfter blot 40 dages udøvelse af Transcendental Meditation var studerende i stand til at løse matematiske problemer hurtigere, sammenlignet med tilfældigt udvalgte kontrolpersoner, der blot sad med lukkede øjne to gange dagligt. Ref.Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers, Volume 1: 385–392, 1977

Øget intelligens hos elever der modtog specialundervisning

E7-Incr-Intell-Remedial-StDenne undersøgelse er foretaget blandt studerende i Cambodia, der tog et års ”specialundervisning” som forberedelse til deres universitetsstudie. De studerende, der lærte Transcendental Meditation, viste en signifikant stigning i deres score i en intelligenstest efter 3 måneder (p=.001), sammenlignet med de øvrige studerende (p=.001). Ref.Higher Education Research and Development 15: 73–82, 1995

Øget intelligens hos gymnasieelever

E4-Increased-IntelligenceGymnasieelever, der lærte Transcendental Meditation, viste øget intelligens efter 14 uger, sammenlignet med kontrolgruppen (p<.001). Ref.Dissertation Abstracts International  38(7): 3372B–3373B, 1978

Bedre helbred hos universitetsstuderende

Universitetsstuderende i Cambodia, der lærte Transcendental Meditation, udviste et generelt forbedret helbred (bestående af fysiske, mentale og sociale faktorer) efter tre måneder, sammenlignet med kontrolgrupper af studerende fra to andre universiteter, der ikke lærte TM. Ref. Journal of Instructional Psychology  22: 308–319, 1995

Mere effektiv læring

E43-IncrEfficiencyLearningTMSPStuderende, der lærte TM-Sidhi-programmet, udviste mere effektiv indlæring efter et år, målt ved en computeropgave, der involverede indlæring af begreber. Mere effektiv indlæring vil sige, at deltagerne var bedre i stand til at gøre brug af hvert forsøg på at løse en opgave til at finde yderligere information angående den løsning der søgtes. Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Effektiv indlæring af nye begreber

E26-Improved-Concept-LngUniversitetsstuderende, der lærte TM-Sidhi-programmet, scorede signifikant bedre på et indeks over effektiv indlæring af et begreb, sammenlignet med en kontrolgruppe af studerende ved samme universitet. Ref.International Journal of Neuroscience 15: 151–157, 1981

Mere kreativitet hos skoleelever

E3-Increased-CreativitySkoleelever i de ældste klasser, der lærte Transcendental Meditation, udviste øget kreativitet efter 14 uger, i modsætning til en kontrolgruppe af elever (p <.001). Ref. Dissertation Abstracts International 38 (7): 3372B-3373B, 1978

Større kreativitet

E44-IncrCreativityTMSPStuderende, der lærte TM-Sidhi-Programmet, øgede deres kreativitet over en ni-måneders periode. Kreativitet, defineret som originalitet, spontanitet og vækst, blev målt som ét af flere aspekter i et ikke-tidsbegrænset interview, bedømt af uafhængige interviewere og designet til at få de interviewede til at give udtryk for erfaringer, som vedkommende satte pris på i livet. Ref. Modern Science and Vedic Science 1: 471–487, 1987

Hvad siger medierne om TM?